نیما یوشیج

علی اسفندیاری که بعدها نام خود را به نیما یوشج تبدیل کرد،

در 21 آبانماه سال 1276 خورشیدی در دهکده یوش، واقع در ایالت نور بدنیا آمد.

پدرش میرزا ابراهیم خان اعظام السلطنه، یکی از افراد دودمانهای قدیمی

مازندران بود که در این منطقه به کشاورزی اشتغال داشت.

نیما خواندن و نوشتن را نزد ملای ده زادگاه خود، فرا گرفت و در تهران دوره مدرسه

عالی سن لویی را به پایان رسانید. در مدرسه مراقبت و تشویق یک معلم

خوشرفتار، نظام وفا، او را به خط شعر گفتن انداخت.

در ابتدا به سبک معمول و قدیم شعر می ساخت؛ اما پس از چندی راه تازه ای

را در پیش گرفت و منظومه افسانه، سروده شده به سال 1300 خورشیدی

سبک تازه ای در ارائه محسوسات او است. نیما با وجود پیروی از وزن

تساوی طولی، مصرع ها را ضروری ندید و قافیه را به حساب دیگری

در کار گرفت و در شعر فارسی تحولی بنیادی ایجاد کرد.

نیما با وجود ارائه سبک و شیوه نو از مدافعان جدی ادب و هنر اصیل ایران

بود و تا آخر عمر علاوه بر شعرهای نو، شعرهای سنتی نیز می سرود.

نیما یوشج در سال 1338بدرود حیات گفت.

/ 0 نظر / 32 بازدید